Geodet a geometrický plán

Geometrický plán vyhotovuje geodet a najčastejšie slúži ako technický podklad pre rozdelenie alebo zlúčenie pozemkov, ako aj na vyznačenie vecného bremena, alebo stavby do katastrálnej mapy. Aby mohli byť údaje z geometrického plánu (GP) zapísané do katastra musí byť overený dvomi spôsobmi: 1. autorizovaným geodetom a 2. správou katastra (úradné overenie).

Podľa vyhlášky č. 461/2009 Z. z. geometrický plán sa vyhotovuje najmä na tieto účely:
a) zmenu hranice katastrálneho územia,
b) rozdelenie nehnuteľností,
c) zlúčenie nehnuteľností,
d) zameranie stavby,
e) určenie práv k nehnuteľnostiam vlastníkov alebo iných oprávnených osôb,
f) na vymedzenie rozsahu vecného bremena,
g) na vymedzenie duplicitného vlastníctva,
h) na spresnenie geometrického a polohového určenia nehnuteľnosti,
i) pozemkové úpravy.

 

V GP je zakreslený pôvodný stav (čiernou farbou), ako aj nový stav (červenou).

GP sa skladá z týchto častí:
1, popisného poľa,
2, grafického znázornenia doterajšieho stavu nehnuteľností a návrhu zmien,
3, výkazu výmer parciel a dielov parciel.

V prípade potreby Geometrického plánu sa mi ozvite 0918 697 637, spolupracujeme s veľmi šikovným Geodetom, ktorého Vám viem doporučiť.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This